Телефонен указател

Телефонен указател

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

Кмет

Свилен Шитов

47077

Заместник кмет

Донка Йорданова

47020

Секретар

Елка Драгулева

47027

Кмет на кметство Кипра

Димитър Димитров

34447

Кмет на кметство Падина

Ивелина Йоргакиева

34446

 

Длъжности на пряко подчинение на кмета на общината

Секретар МКБППМН

 

47035

Служител по сигурността на информацията

Итко Илиев

47067

Финансов контрольор

Руска Василева

47023

Финансов контрольор

Николина Караджова

47023

Главен архитект

Симеон Георгиев

47049

Главен експерт Човешки ресурси

Мария Димчева

47039

 

Дирекция „Административно, информационно и правно обслужване”

Отдел „Административно, информационно и правно обслужване“

Началник отдел

Петър Петров

47066

Специалист правни въпроси

 

47029

Специалист деловодство

 

47055

Главен специалист ГРАО

 

47036

Специалист ГРАО

 

47037

Специалист (кадастър)

 

47028

Специалист връзки с обществеността

 

47025

Тех. сътрудник (кмет)

 

47011

Тех. Сътрудник ОбС

 

47017

 

Дирекция „Финанси и счетоводство, „Местни данъци“, „Образование, култура и хуманитарна дейност“; „Устройство на територията“, „Транспорт и собственост“, „Екология, чистота, озеленяване, инспекторат“

Отдел „Финанси и счетоводство, „Местни данъци“, „Образование, култура и хуманитарна дейност“

Началник отдел

Кънчо Минчев

47040

 

Сектор „Финанси и счетоводство“

Старши счетоводител

 

47042

Счетоводител

 

47043

Касиер-счетоводител

 

47038

 

Сектор „Местни данъци и такси“

Началник сектор

Кремена Ангелова

47050

Специалисти

 

47051,47053

Специалист – касиер местни приходи

 

47052

 

Сектор „Образование, култура и хуманитарна дейност“

Експерт „Култура и образование

 

47035

Специалист

 

47021

Специалист „Интеграция на малцинствата“

 

47021

 

Отдел „Устройство на територията, „Транспорт и собственост“

Сектор „Устройство на територията“

Началник сектор

Галина Димитрова

47045

Главен експерт-архитект

 

47044

Главен експерт и Специалисти

 

47047

 

Сектор „Транспорт и собственост“

Експерт

Димитрина Щерева

47062

Специалисти

 

47063, 47076

 

Отдел „Екология, чистота, озеленяване, инспекторат“

 

Сектор „Екология, чистота“

Началник сектор

Нели Павлова

47060

 

Сектор „Инспекторат“

Главен експерт -еколог

 

47061

Инспектор

 

47061