ОБЩИНА ДЕВНЯ ПОДКРЕПИ ПРОЕКТА „БЪЛГАРСКИ ЛОГИСТИЧЕН КОРИДОР (АЗИЯ – ПОРТ ВАРНА – ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА) – EU GATEWAY”

ОБЩИНА ДЕВНЯ ПОДКРЕПИ ПРОЕКТА „БЪЛГАРСКИ ЛОГИСТИЧЕН КОРИДОР (АЗИЯ – ПОРТ ВАРНА – ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА) – EU GATEWAY”

07 март 2019

Общински съвет – Девня, заяви своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“ 

Относно: Подкрепа за изпълнение на Проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway)

“С явно гласуване от 13 общински съветници присъстват 13, от тях с тринадесет гласа “за”, “против” и “въздържали се” – няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Девня прие

РЕШЕНИЕ №577

    Обшинският съвет – Девня изразява подкрепа за проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway)” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”.